Pages

Subscribe:

Labels

Monday, September 12, 2011

Nilai - Nilai Murni Dengan Bidang

Bidang 1
1.1 Kepercayaan kepada tuhan
-Keyakinan wujudnya tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.2 Amanah
- Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.

1.3 Harga Diri
- Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

1.4 Bertanggungjawab
-Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

1.5 Hemah Tinggi
- Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

1.6 Toleransi
- Kesanggupa bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisiham faham demi kesejahteraan hidup.

1.7 Berdikari
- Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa ergantung kepada orang lain.

1.8 Kerajinan
- Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

1.9 Kasih Sayang
- Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

1.10 Keadilan
- Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sbelah.

1.11 Rasional
- Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

1.12 Kesederhanaan
- Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Bidang 2
2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga
- Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga
- Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

2.3 Mengekalkan Tradisi Kekelargaan
- Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga.

2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
- Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Bidang 3

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar
- Kederan tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

3.2 Keharmonian Antara Manusia denagan Alam Sekitar
- Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dangan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara.

3.3 Kemapanan Alam Sekitar
- Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tangggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

3.4 Peka Terhadap Isu-Isu Alam Sekitar
- Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.

Bidang 4

4.1 Cinta Akan Negara
- Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.

4.2 Taat Setia Kepada Raja dan Negara
- Kepatutan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara.

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
- Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Bidang 5

5.1 Melindungi Hak Kanak-Kanak
- Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

5.2 Menghormati Hak Wanita
- Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

5.3 Melindungi Hak Pekerja
- Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
- Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

5.5 Melindungi Hak Pengguna
- Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.

Bidang 6

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang
- Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan dimana seseorang itu berada.

6.2 Kebebasan Bersuara
- Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

6.3 Kebebasan Beragama
- Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukan dalam Perlembagaan Malaysia.

6.4 Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara
- Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

6.5 Sikap Keterbukaan
- Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Bidang 7

7.1 Hidup Bersama Secara Aman
- Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama
- Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

7.3 Saling Menghormati Antara Negara
- Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.


Disediakan oleh *(Admin)*.m

0 comments:

Post a Comment